A. Úvodní ustanovení

 • Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost LabelMania s.r.o. se sídlem Na Větrníku 1603/39, Břevnov, 162 00 Praha 6; IČ: 05310946, DIČ: CZ05310946, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261693 a touto společností provozovaný internetový obchod labelmania.cz Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu labelmania.cz. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na těchto obchodních podmínkách a odkaz na něj je viditelně umístěn na labelmania.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH a rovněž včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. 

B. Objednávka zboží, storno objednávky 

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu labelmania.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním zboží dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na labelmania.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy), či vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě v rámci internetového obchodu www.labelmania.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá. Může tak učinit kdykoliv písemně - zasláním emailové zprávy na adresu info@labelmania.cz, popřípadě telefonicky.
 9. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Tento požadavek může zákazník vznést písemně na emailovou adresu: info@labelmania.cz nebo telefonicky prostřednictvím infolinky.
 10. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.
 12. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího. 

C. Způsoby a podmínky platby kupní ceny

 • Kupující má na výběr z následujících druhů plateb, za podmínek níže uvedených:
 1. Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní/poštovní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že suma objednaného, dosud nezaplaceného zboží pro jednoho Kupujícího překročí částku 5.000,- Kč, požaduje Prodávající po Kupujícím částečné uhrazení kupní ceny zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 50% z celkové ceny objednaného zboží. Za tímto účelem bude Kupující kontaktován pracovníkem prodávajícího, který mu sdělí veškeré podrobnosti a zašle mu zálohovou fakturu.
 2. Převod na účet - při platbě převodem na účet bude kupující informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro provedení převodu částky kupní ceny na účet prodávajícího. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. 

D. Dodací podmínky 

 1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, pět až deset pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb převodem na účet začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. 
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci Doprava a Možnosti platby.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.
 7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. 

E. Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu info@labelmania.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
 3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo prostřednictvím emailu info@labelmania.cz. Součástí reklamace musí být vždy tyto povinné údaje: číslo objednávky, jméno, příjmení a adresa kupujícího spotřebitele a popis závady výrobku, důvody reklamace.
 4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak. 

F. Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:.

  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádění
  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo  předlohy
  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@labelmania.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

G. Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu labelmania.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.
 2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. nevratným nalepením či nažehlením). Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím) , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 5. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat během čtrnáctidenní lhůty na adresu prodávajícího. 
 6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.
 7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy a zaslání reklamačního formuláře:

LabelMania s.r.o.
Lužná 591/4
160 00 Praha 6

H. Ochrana osobních údajů
 

 1. Veškeré osobní údaje kupujícího, které byly získány v souvislosti se smlouvou, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"). Po dobu trvání smluvního vztahu či před jeho uzavřením jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je kupující, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh potenciálního kupujícího, k němuž není zapotřebí souhlas kupujícího.
 2. Po ukončení smluvního vztahu zpracovává a uchovává prodávající osobní údaje (písemnosti) kupujícího v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, a to po nezbytně nutnou dobu pro dodržení právních povinností prodávajícího a z důvodu případných soudních a jiných sporů, k němuž také není zapotřebí souhlas kupujícího. Prodávající prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje kupujícího – fyzické osoby v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci prodávajícího nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s prodávajícím, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 3. Kupující – fyzická osoba vyjadřuje a poskytuje zaškrtnutím příslušné volby při uzavírání smlouvy souhlas dle zákona o ochraně osobních údajů s tím, že prodávající je oprávněn shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje za účelem výzkumu trhu (jejich vyhodnocení), průzkumu spokojenosti kupujících, nabízení výrobků a služeb, provozování zákaznického portálu, telefonického kontaktu a zasílání obchodních sdělení a informačních materiálů k produktům a službám týkajících se prodávajícího. Osobními údaji kupujícího – fyzické osoby se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní spojení – zejména telefon a e-mailová adresa, bankovní spojení a další případné údaje uvedené ve formuláři při uzavírání kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů je prodávající oprávněn provádět automatizovaně i manuálně vlastními zaměstnanci a zpracovateli (i v jiných státech v rámci EU). Ochrana osobních údajů kupujících - fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Požádá-li kupující - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.
 4. Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že prodávající nebo zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, příp. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Tento souhlas uděluje kupující na dobu trvání smlouvy a deseti let ode dne ukončení její platnosti. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu.
 5. Zaškrtnutím příslušné volby při uzavírání smlouvy kupující souhlasí se zasíláním adresných a individuálních oznámení, faktur, vyúčtování, zpráv, informací, obchodních sdělení, údajů týkajících se zákaznického portálu, potvrzení o doručení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdělení ve věci smlouvy a dodávek zboží a souvisejících služeb jinou než písemnou formou, např. elektronickou poštou, SMS, prostřednictvím zákaznického portálu (např. vystavením na účtu kupujícího). Kupující může písemně požádat o opětovné písemné doručování a odvolat svůj souhlas.

 

I. Závěrečná ustanovení
 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetové nákupní galerie labelmana.cz.
 2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@labelmania.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Na našich stránkách můžeme využívat následující reklamní systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik , Hotjar. Při jejich využití platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.

Tyto obchodní podmínky byly publikovány dne 18. února 2017 ve 16:00 hod, od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.